Phân hệ báo cáo giúp quản lý các báo cáo thống kê cho ngành y tế cho phép thống kê những đơn vị nào chưa nhập số liệu, tổng hợp số liệu_Moment