HỒ SƠ SỨC KHỎE

HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ

Đây là sản phẩm được Vietsens đầu tư nhiều tâm sức và được triển khai trên 14 tỉnh thành, có trên 21 tỉnh đã và đang triển khai.

Phân hệ định danh
Có chức năng cấp phát/tra cứu mã y tế cá nhân cho mỗi người dân
Phân hệ báo cáo
Giúp quản lý các báo cáo thống kê cho ngành y tế
Phân hệ định danh
Có chức năng cấp phát/tra cứu mã y tế cá nhân cho mỗi người dân
Phân hệ báo cáo
Giúp quản lý các báo cáo thống kê cho ngành y tế
Slider