Ban hành Bộ tiêu chí về Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử

71

Nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là Nghị định 61), trung tuần tháng 8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 985 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61.

Tại Quyết định 985, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TT&TT trong quý IV/2018 chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; hướng dẫn kết nối các hệ thống thông tin một cửa điện tử trên phạm vi cả nước.

Hôm qua, ngày 23/10/2018, Bộ TT&TT đã ra Quyết định 1697 ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) để thực hiện Quyết định 985 ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61 ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0) mới được Bộ TT&TT ban hành, áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trọng việc cung cấp giải pháp Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cùng các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu áp dụng nếu thấy phù hợp.

Phiên bản 1.0 bao gồm các hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, tối thiểu về định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các CSDL quốc gia, chuyên ngành.

Tài liệu này được Bộ TT&TT xây dựng và cập nhật phiên bản theo thời gian phù hợp với thực tế triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia, các CSDL quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

Cụ thể, tài liệu hướng dẫn của Bộ TT&TT nêu rõ, hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của Bộ/tỉnh cần tuân thủ gói tin để phục vụ kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam để đăng tải công khai tình trạng, kết quả giải quyết thủ tục hành và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tại tài liệu mới ban hành, Bộ TT&TT cũng hướng dẫn cụ thể về định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử với Cổng dịch vụ công quốc gia. Các gói tin gồm có: Các gói tin đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (gói tin đồng bộ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của Bộ/tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia, gói tin cập nhật tiến độ xử lý hồ sơ giai quyết thủ tục hành chính); Gói tin đồng bộ số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công; Gói tin đồng bộ số liệu thống kê về tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đơn cử như với gói tin đồng bộ số liệu thống kê về tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Bộ TT&TT hướng dẫn, gói tin này gồm các thông tin cơ bản được biểu diễn theo cấu trúc, định dạng dựa trên XML, với 19 trường thông tin chính bao gồm: Month (kiểu integer); Year (kiểu Integer); IsMonthStatistic (kiểu Boolean); SolvedInTimePercent (kiểu decimal number); OrganizationInchargeIdlevel1 (kiểu string)…

(Theo ICTNews)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here