Chữ ký điện tử do tổ chức nước ngoài chứng thực – có được công nhận tại Việt Nam?

61
Điều 27 Luật Giao dịch điện tử do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005 ghi rõ:
“Nhà nước công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài nếu chữ ký điện tử hoặc chứng thư điện tử đó có độ tin cậy tương đương với độ tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử theo quy định của pháp luật.
Việc xác định mức độ tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài phải căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các yếu tố có liên quan khác”.

 

(Tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here